Frivillig och Tvångslikvidation

I en likvidation upplöser man ett aktiebolag efter bolagets skulder betalats av och eventuella kvarstående kapital har fördelats mellan samtliga aktieägare.

Som titeln antyder finns det två olika former av likvidationer, den första, en frivillig likvidation kommer som beslut under en bolagsstämma, aktiebolags högsta beslutande organ, där aktieägarna själva fattar beslutet att likvidera företaget. En tvångslikvidation kommer dock som ett beslut från Bolagsverket, eller i särskilda fall från tingsrätten, om ett aktiebolag inte uppfyller de krav som finns på det.

Om en eller flera aktieägare eller styrelsen anser och aktiebolaget ska likvideras tas detta ärende upp på en bolagsstämma och kallelsen till stämman ska inkludera ett förslag till beslut. Detta förslag måste innehålla följande information:

  • skälen till varför bolaget bör likvideras
  • från vilken dag detta ska föreslås gälla
  • tidpunkten för skiftet
  • storleken på det beräknade skiftesbeloppet

Eventuellt kan man även föreslå en likvidator, för information om hur en likvidator arbetar kan man besöka likvidationer.com.  Om inget annat sägs i bolagsordningen krävs endast en enkel majoritet för beslut om likvidation. Går beslutet igenom skall all information, inkluderat förslaget om likvidator, anmäla beslutet till Bolagsverket. Detta görs genom ett ifyllt formulär som finns på deras hemsida.

Bolagsverket kan som sagt själv bestämma att ett aktiebolag skall gå i likvidation, detta beslut kan tas om några av de följande är fallet:

  • aktiebolaget inte har anmält följande till Bolagsverket
   • en behörig styrelse
   • en verkställande direktör
   • en särskild delgivningsmottagare
  • aktiebolaget har krav på att ha en revisor och ingen sådan har anmälts till Bolagsverket
  • aktiebolagets årsredovisning inte kommit in till Bolagsverken inom elva månaders tid räknat från utgången av räkenskapsåret.
  • om ett aktiebolag som efter byte av redovisningsvaluta till svenska kronor, inte har registrerat varken aktie- eller minimikapital på minst 50,000 kronor för privata bolag, eller 500,000 kronor för publika bolag, och bolaget inte har anmält den ökning av aktiekapital som krävs inom sex månader.
  • om ett aktiebolag har blivit tvunget att minska sitt aktiekapital under 50,000 kronor för privata bolag, eller 500,000 kronor för publika bolag, efter avyttring av egna aktier.

Tingsrätten kan istället fatta beslutet om likvidation om bolagets egna kapital är förbrukat eller om bolagsordningen säger att aktiebolaget är skyldiga att gå i likvidation. Men vare sig det kommer från Bolagsverket eller tingsrätten så gäller tvångslikvidation omedelbart.

Comments are closed.